Skapa ny kund

Välkommen till registreringssidan för Contact GPS. För att skapa ett konto måste du först godkänna användaravtalet nedan.

Användningsavtal för tjänst
KUNDAVTAL - ALLMÄNNA VILLKOR version 1.21 CONTACT GPS

1.1 Systembeskrivning
Produkten består av en uppladdningsbar enhet som innehåller en GPS mottagare, GSM modem samt radiosändare. Detta innebär att kunden kan kombinera användningen av olika tekniker för att uppnå bästa resultat och prestanda under angivna förutsättningar. Fördelen är att om GSM täckning saknas kan man radiopejla för att följa hunden. Kommunikationen mellan enheten och användaren sker med GPRS via en server där emottagna positioner lagras och kan studeras i efterhand.

1.2 Garanti
Garanti avseende Contact GPS enheten gäller under 2 år från inköpsdatum och omfattar reparation eller utbyte på grund av eventuellt uppkomna konstruktions- eller tillverkningsfel. Garantin är dock begränsad enligt följande.
a) Uppvisande skall ske av detta avtal, vilket gäller som garantibevis under förutsättning att det är korrekt ifyllt och undertecknat av kunden. Vidare skall inköpsdatumet kunna styrkas med kassakvitto eller motsvarande.
b) Reparation eller annan åtgärd får endast utföras av Followit. Garantin upphör att gälla om annan än Followit försöker att utföra reparation eller åtgärd på Contact GPS enheten.
c) Garantin omfattar inte reparation eller annan åtgärd på Contact GPS enheten som uppkommer p.g.a. slitage eller felaktig användning. Medföljande bruksanvisning ger nödvändig handledning för god funktion, användning och skötsel av Contact GPS enheten och tillhörande tjänster.
d) Vid åtgärd som omfattas av garantin svarar Followit för nödvändig frakt. I annat fall, t.ex. vid behov av service, ansvarar kunden för fraktkostnader, vilka faktureras separat.
e) Garantin omfattar inte batterier.
Followit's ansvar för fel eller brister i Contact GPS är begränsat till vad som anges i denna punkt 1.2 och kunden äger inte göra gällande andra påföljder, såsom prisavdrag eller skadestånd, med anledning av sådana fel eller brister.

1.3 Uppgradering
Followit debiterar ej uppgraderingar som ryms inom ramen för garantin. Övriga uppgraderingar följer gällande prislista. I båda fallen åligger det dock kunden att ombesörja frakten till Followit.

1.4 Återlämnande av Contact GPS enhet
För det fall kunden på grund av 2.6 nedan eller av annat skäl, återlämnar Contact GPS enheten till Followit, ansvarar kunder för de reparationer och andra åtgärder Followit kan behöva vidta för att försätta Contact GPS enheten i brukbart och oskadat skick; dock svarar kunden icke för kostnader hänförliga till slitage eller övrigt normalt bruk.

2 ABONNEMANG

2.1 Abonnemangskrav
Vid köp av en Contact GPS enhet krävs att kunden tecknar ett 12-månaders abonnemang, vari ingår de tjänster – Söktjänst via mobil, karttjänst via internet och kund- och supporttjänst, vars närmare innehåll och omfattning anges i punkt 3 nedan.
Followit förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning innan abonnent accepteras och registreras.
Registrering av abonnemang, innehav, kundens kontaktuppgifter med telefonnummer etc. måste ske hos Followit. Efter köp skickar köparen detta undertecknade avtal till Followit, som därefter registrerar och skickar nödvändiga användaruppgifter vad avser internettjänsten och mobiltjänsten till köparen.
Followit lämnar inte ut uppgifter om abonnemang och innehav till annan än den av kunden registrerade adress eller telefonnummer.

2.2 Funktion m.m.
Kunden är medveten om att vissa delar av abonnemanget är beroende av tjänster som tillhandahålls av andra operatörer, såsom Telia Sonera. Sådana operatörer ansvarar själva för driften och leveranssäkerheten i sådana delar.
Kunden är också medveten om att radio- och GSM-kommunikation kan störas eller omöjliggöras av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden. Vidare är kunden medveten om att det även i övrigt är tekniskt omöjligt att alltid tillhandahålla felfria tjänster av det nu aktuella slaget och Followit ställer inte ut några garantier i detta avseende. Followit åtar sig dock att så snart som möjligt efter bästa förmåga försöka åtgärda förekommande felaktigheter i sina tjänster.
Förekommande fel eller brister i radio- eller GSM-kommunikation eller övriga tjänster enligt detta avtal är inte i något fall grund för prisavdrag och inte heller i övrigt ersätter Followit under några omständigheter förluster eller skada av något slag som uppkommer till följd av eller i samband med sådana fel eller brister.
Followit förbehåller sig rätten att göra driftsavbrott i tjänsterna för genomförande av t.ex. fel- och underhållsåtgärder, uppdateringar, förbättringar etc.

2.3 Ansvar och missbruk av abonnemang
Kunden är den enda som kan kommunicera med kundtjänst om specifik information och i samband med sökning av hund. Kunden svarar själv för att abonnemanget och därtill hörande tjänster inte används i strid med gällande lag och författning eller för andra ändamål än de avsedda, eller missbrukas av obehöriga. Kunden åtar sig att hålla Followit skadeslöst i händelse av sådan felaktig eller obehörig användning.

2.4 Pris och fakturering
Grundpriset för abonnemanget följer av Followits prislista eller separat överenskommelse mellan parterna. Grundpriset är fast under den inledande 12-månaders perioden. Grundpriset för efterföljande perioder följer av Followits då gällande prislista såvida parterna inte träffar separat prisöverenskommelse.
Vad som ingår i grundpriset framgår av punkt 3 nedan.
Grundpriset för abonnemanget faktureras i förskott, för tolv (12) månader i taget. För övriga betalningsvillkor, se punkt 4 nedan.

2.5 Abonnemangets löptid, förlängning
Abonnemanget löper initialt under en tolvmånadersperiod räknat från inköpsdagen. Sägs abonnemanget inte upp senast en månad före utgången av nämnda tolvmånaders- period, förlängs det automatiskt på obestämd tid och kan sägas upp med en månads uppsägningstid till utgången av nästkommande avtalsperiod, räknat från inköpsdagen. Uppsägningen skall vara skriftlig.

2.6 Avstängning
Om kunden underlåter att erlägga betalning för abonnemanget i tid eller i övrigt gör sig skyldig till brott mot detta avtal äger Followit med omedelbar verkan stänga av kunden från abonnemanget och däri ingående tjänster.

3 NÄRMARE OM ABONNEMANGET

3.1 Internettjänsten

3.1.1 Tillgång till Hemsidan
Nerladdning av data och positioner från Contact GPS enheten som ligger på servern sker via hemsidan www.contactgps.se (i det följande benämnd ”Hemsidan”). Via Hemsidan kan kunden göra nedladdning av data med positioner från Contact GPS enheten samt få tillgång till kartprogram för att visa positioner.

3.1.2 Användarnamn och lösenord
Vid köp av Contact GPS enhet och öppnande av abonnemang tilldelas kunden ett användarnamn och ett lösenord för första inloggning via såväl Contact GPS Viewer i mobiltelefonen som för hemsidan. Användarnamn och lösenord skickas till kunden snarast möjligt efter registrering hos Followit.
Kunden ansvarar själv för att komma ihåg lösenord och användarnamn.

3.1.3 GPS-positionering och GSM-täckning
a) Täckning och noggrannhet
GSM-kommunikationen levereras av systemoperatör
(f.n. Telia Sonera), som själv ansvarar för denna funktion på sedvanligt sätt.
GPS-positionering är beroende av aktuellt täckningsområde för systemoperatörens GSM-nät för överföring av GPS positionerna.
b) Kostnad för GPRS-positionering
Varje position kräver ca 1 Kb och debiteras enligt mobiloperatörens taxa.

3.1.4 Medföljande tillgodo saldo och påfyllnad av kontantkort
För att kunna kommunicera med Contact GPS enheten krävs att kontantkortet är aktivt och påfyllt. I grundpriset för abonnemanget ingår ett grundbelopp.
Kunden kan därutöver fylla på kontantkortet genom av Followit fastställt minimibelopp enligt faktura, antingen genom insättning på bankgirokonto eller bankkonto.
När Followit registrerat mottagen likvid fylls kontantkortet på med motsvarande inbetalt belopp. Viss fördröjning mellan betalning och påfyllnad av kontantkort kan uppkomma.

3.2 Kundtjänst och teknisk support m.m.
Manualer och teknisk beskrivning levereras med Contact GPS enheten i samband med köpet. Dessutom finns manualer och annan supportinformation tillgängliga på Hemsidan.
Followit har härutöver en kundtjänst för administration av abonnemang och teknisk support avseende alla frågor som rör Contact GPS enheten, abonnemanget och därtill hörande tjänster. Kundtjänsten är tillgänglig under kontorstid och nås via telefonnummer som tillhandahålls separat.

4 BETALNINGSVILLKOR

Betalning av fakturerat belopp enligt detta avtal skall ske senast 30 dagar från fakturadatum.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse uttas påminnelseavgift. Härutöver äger Followit rätt att stänga av kunden enligt punkt 2.6 ovan.

5 ANSVARSFRÅGOR

Followit kan inte garantera att försvunna hundar hittas även om sannolikheten att hitta hunden väsentligen ökar genom användning av Contact GPS med tillhörande tjänster. Kunden är själv ansvarig för att batteriet har tillräcklig laddning.
Followit ansvarar inte för eventuella skador som förorsakas i samband med en försvunnen hund.
Inte heller är Followit ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom eller i samband med detta avtal.

6 ÖVRIGT

6.1 Force Majeure
Part ansvarar inte för skada eller olägenhet på grund av omständighet utanför partens kontroll som denne inte skäligen kunnat förväntas räkna med vid avtalets tecknande, och vars följder inte heller denne skäligen kunnat undvika eller övervinna, såsom krig, upplopp, uppror eller liknande, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighets åtgärd, avbrott i elförsörjning eller liknande som GSM-operatörs driftavbrott, eller av att underleverantör förhindras att fullgöra leverans av liknande omständighet. Sådana omständigheter skall anses utgöra grund för befrielse från utfästelse eller skälig framflyttning av tid för avtalets fullgörande.

6.2 Tillämplig lag
Detta avtal skall i alla avseenden tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt.
Jag godkänner avtalet och blir fakturerad för tjänsten från och med år 2

Valid XHTML 1.0